สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)