แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่องการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565