สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)