คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี

ประธานกรรมการ

2. นายชุมพล พรประภา

กรรมการ

3. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา

กรรมการ

4. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

กรรมการ

5. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการ

6. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ

7. นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์

กรรมการอิสระ

8. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

กรรมการอิสระ

9. นายวิฑูร งามบุญอนันต์

กรรมการอิสระ

10. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

กรรมการ

11. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย


คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพิสิฐ ปัญจคุณภรณ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิฑูร งามบุญอนันต์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการบริหาร

3. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

กรรมการบริหาร

4. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

2. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

Chairman of Executive Board

2. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

Chief Executive Officer

3. นายโดม ศิริโสภณา

Managing Director

4. นายอชิรธร ชินธนาตระกูล 

Chief Business Unit & Business Development Officer

5. นายกิตติเดช ปัญญา

Chief Business Unit Officer

6. นายฉันทวิทย์ โอฬารรัตนชัย

Chief Financial Officer