คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทรายชื่อผู้บริหาร

 

นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

Chairman of Executive Board

 

นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

Chief Executive Officer

 

นายโดม ศิริโสภณา

Managing Director

 

นายอชิรธร ชินธนาตระกูล

Chief Business Unit & Business Development Officer

 

นายฉันทวิทย์ โอฬารรัตนชัย

Chief Financial Officer