บริการสินเชื่อ

บริการผู้ช่วยส่วนตัวในการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อและคำนวณสินเชื่อเรื่องเงินเรื่องบ้านให้คุณ

คำนวณอัตราการผ่อน

เพียงกรอกแบบฟอร์ม คุณจะทราบว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนจากรูปแบบการจ่ายเงินที่มีดอกเบี้ยเงินกู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

บาท
%
ปี
* หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

ระยะเวลา (ปี)

อัตราการผ่อน (บาท)

0

0

คำนวณวงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระ

การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้น อยู่กับรายได้ต่อปีของคุณและความสามารถในการบริการสินเชื่อ โดยทั่วไปสามารถกู้ได้สูงสุด ประมาณ 35% ของรายได้สุทธิ

บาท
บาท
ปี
%
* หมายเหตุ ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ

วงเงินกู้

0

โปรดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ (ตามรายละเอียดด้านล่าง)

รายการ

รายได้ประจำ

เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร ( ถ้ามี )

ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล ( ถ้ามี )

ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน

 

รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ( บัญชีส่วนตัว )

รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ( บัญชีกิจการ )

 

งบการเงินของกิจการ 3 ปี ย้อนหลัง

 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือรับรองบริษัท

 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ

 

บทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์